'തന്നെ ഭയം പിടികൂടി, അടുക്കള നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രയാസമാകും, വിടവാങ്ങുന്നു'; പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരി