തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ ഗേറ്റുകൾ ഉപരോധിച്ച് യുവമോർച്ച