ഗവർണർ കേന്ദ്രസർക്കാരിൻറെ ഏജൻറായി സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കാനം രാജേന്ദ്രൻ