റിയാദില്‍ ഗോൾമഴ; സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ സൗദി ഇലവനെതിരെ പി.എസ്.ജിയ്ക്ക് വിജയം(5-4)