സന്തോഷ് ട്രോഫി: ജയം തുടർന്ന് കേരളം; ബീഹാറിനെ വീഴ്ത്തിയത് ഒന്നിനെതിരെ 4 ഗോളുകൾക്ക്