മംഗളൂരു സ്ഫോടനത്തിന് മുൻപ് ട്രയൽ നടത്തിയെന്ന് എൻഐഎ കണ്ടെത്തൽ