വയനാട്ടിൽ കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കർഷകൻ മരിച്ചു; കടുവയെ മയക്കുവെടി വെക്കാൻ ഉത്തരവ്