ബഫർ സോൺ: ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളേയും കൃഷിയിടങ്ങളേയും ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് നിലപാടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി