എല്ലാ സര്‍വകലാശാലകള്‍ക്കും ഒരു ചാന്‍സലര്‍ മതി;ബില്ലിൽ ബദൽ നിർദേശവുമായി പ്രതിപക്ഷം