അധികാരത്തിലേറ്റിയാൽ ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ സെൽ രൂപീകരിക്കും; ഗുജറാത്തിൽ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി ബിജെപി