ആറളം ഫാമിൽ കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പശു ചത്തു; നാട്ടുകാർ ഭീതിയിൽ