കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വി.സി പുനർനിയമനത്തിനെതിരായ ഹർജി ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ