പക്ഷിപ്പനി: തിരുവനന്തപുരം അഴൂരിൽ 3000 വളർത്തുപക്ഷികളെ ഇന്ന് കൊന്നൊടുക്കും