'തന്നെ ക്ഷണിക്കുന്ന പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കും'; അതംഗീകാരമായി കാണുന്നു; ശശി തരൂര്‍