ക്രിസ്മസ്- ന്യൂ ഇയർ അവധി; തിരക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ മാസ്ക് വെക്കാൻ മറക്കരുതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി