‘ജനങ്ങൾക്കുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതുവത്സര സമ്മാനം, ഇത് തുടക്കം മാത്രം’; സിലിണ്ടർ വില വർധനയിൽ കോൺഗ്രസ്