ആക്രമണങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കാനാകില്ല,വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി നിര്‍ത്തിവയ്ക്കില്ലെന്ന് തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി