നിയമന കത്ത് വിവാദം: ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മൊഴി നൽകിയെന്ന് ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ