'തീവ്രവാദത്തിന്‍റെ കനലിൽ വീണ്ടും എണ്ണയൊഴിക്കുകയാണ്; നീതിയാണോ കാണിക്കുന്നത്?': പിഎഫ്ഐ ജപ്തിക്കെതിരെ കെ.എം.ഷാജി