ത്രിപുരയിലും മേഘാലയയിലും ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്ന് ബിജെപി