ലീഗിനെ ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല; മതേതര നിലപാടിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്: എം.വി ഗോവിന്ദൻ