ഗവർണറെക്കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചാലും സിൽവർ ലൈൻ കേരളത്തിൽ നടപ്പാകില്ല: വി മുരളീധരൻ