കണ്ണൂരിൽ വീട് കത്തി നശിച്ചു; അജ്ഞാതർ തീയിട്ടതെന്ന് വീട്ടുടമ