ജീവൻ കൊടുത്തും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം പ്രതിപക്ഷം നിൽക്കും; വിഴിഞ്ഞം സമര വിഷയത്തിൽ വി.ഡി സതീശൻ