ഹൈക്കോടതി തന്നെ വിമർശിച്ചുവെന്നത് മാധ്യമ സൃഷ്ടി മാത്രം: ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ