വിദേശത്ത് നിന്ന് ബീഹാറിലെത്തിയ 4 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു