നിയമന കത്ത് വിവാദം: പ്രതിപക്ഷ സമരത്തിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ സിപിഎം