ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം എൽ.ഡി.എഫിന്റെ അഹങ്കാരത്തിന് ജനം കാത്തിരുന്ന് നൽകിയ മറുപടി: വി.ഡി സതീശൻ