ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അതിശൈത്യം തുടരുന്നു; രണ്ട് ദിവസത്തിനടെ റദ്ദാക്കിയത് 260 ട്രെയിനുകൾ