ശബരിമലയിൽ തിരക്ക് തുടരുന്നു; ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പമ്പയിൽ ഇന്ന് അവലോകനയോഗം