'വികസനം തടയുന്നത് രാജ്യദ്രോഹം; സർക്കാരിന് താഴുന്നതിന് പരിധിയുണ്ട്'; 'വിഴിഞ്ഞ'ത്തിൽ മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാൻ