മേയർ ആര്യാ രാജേന്ദ്രനെതിരെ നഗരസഭയിൽ ശുദ്ധികലശം നടത്തി യുഡിഎഫ് കൗൺസിലർ