കര്‍ണാടകത്തിൻ്റെ ബഫര്‍ സോണിൽ കണ്ണൂരിലെ പഞ്ചായത്തും