അതിശൈത്യം: അമേരിക്കയിൽ തണുത്തുറഞ്ഞ തടാകത്തിൽ വീണ് 3 ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ചു