കൊവിഡ് കരുതൽ വാക്സിൻ; നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കി കേന്ദ്രസർക്കാർ