സൗന്ദര്യറാണിപ്പട്ടം 21 വർഷത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക്; സർഗം കൗശൽ മിസിസ് വേൾഡ്