സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കുകയാണ് ഗവർണറുടെ ഹോബി: മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി