വിഴിഞ്ഞത്ത് അതീവ ജാഗ്രത; പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ചതിൽ കേസെടുക്കും