സംസ്ഥാനത്ത് വാഹനാപകടങ്ങളിൽ പരിക്കേൽക്കുന്നവർക്ക് കൃത്യമായ ചികിത്സ; പദ്ധതിയുമായി ഗതാഗത വകുപ്പ്