മകരവിളക്കിനൊരുങ്ങി ശബരിമല; സുരക്ഷയ്ക്കായി 1,400 പൊലീസുകാർ സജ്ജം