ശബരിമല മാളികപ്പുറത്തെ കതിന അപകടം: പൊള്ളലേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു