കൊവിഡ്: നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല; ആഘോഷ ദിനങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി