ബഫര്‍സോൺ: ആകെ 63,500 പരാതികള്‍ കിട്ടി, തീര്‍പ്പാക്കിയത് 24,528