കലോത്സവത്തിന് അടുത്തവർഷം മാംസാഹാരം; വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി