ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇന്ന് പുറത്ത്‌വിടും; ജെഎൻയുവിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ