സ്‌കൂൾ കായിക മേളയുടെ ട്രാക്കുണർന്നു; ആദ്യ സ്വർണം പാലക്കാടിന്