ഉച്ചഭാഷിണിയുടെ ശബ്ദ പരിധി ലംഘിച്ചെന്ന് ആരോപണം; ഹരിദ്വാറിൽ 7 പള്ളികൾക്ക് പിഴ ചുമത്തി