ന്യൂസിലൻഡിൽ ജസിന്തയുടെ പിൻഗാമിയായി ക്രിസ് ഹിപ്കിൻസ്