സു​ഖ്‌​വി​ന്ദ​ര്‍ സിംഗ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകും