ആര്യങ്കാവിൽ പിടികൂടിയ പാലിൽ മായം കലർന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാണ്; മറുപടി പറയേണ്ടത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ്: മന്ത്രി ജെ. ചിഞ്ചുറാണി